Sunday, February 2, 2014

Special Teresa Teng Golden Selection Part : 1

Side A
1. Ni Cem Mo Suo
2. Sei Lai Ai Wo
3. Thien Mi Mi
4. Ye Liang Tai Piao Wo Ti Sin
5. He Je Chin Cai Lai
6. Siang Chi Ken Thien Mi
7. Wang Ci Tah
8. Siang Kang Ce Ye
9. Yin He
10. Wo Sin Sen Chu
11. Siao Chen Ku Se
12. Ni Khe Ce Taw Wo Ai Sei
13. Cai Suei Ie Fang
14. Nan Wang Chu Lien Ching Zen

Side B
1. Ching Zen Ti Kuan Fuai
2. Cing Ye Siang Chi Ni
3. Lei Ti Siao Ih
4. Cai Lai Ie Pei
5. Ai Mu
6. Yen Lei Cung Ti Ai
7. Thien Mi Ti Siao Ih
8. Wen Ce Ci
9. Chuen Feng Man Siao Chen
10. Se Se Siao Ih
11. Siao Chuen Ce Lien
12. Tung Ce Lien Ching
13. Cai Cien! Wo Ti Ai Zen

Catatan Kecil
Teng Li-Chun alias Teresa Teng merupakan salah satu penyanyi Mandarin yang melegenda bahkan sampai saat ini. Meskipun telah tiada, lagu-lagunya tetap disukai dan tetap dinyanyikan orang. Ini adalah salah satu album the best Teresa Teng yang beredar dan memang satu album dirasa belum cukup untuk merangkum semua hits Teresa Teng. 

No comments:

Post a Comment